Canto LXXXII


 
5
 
 

 
10
 
 
15
 
 
 
20
 
 

 
25
 
 
 
 
30
 
 
35
 
 
40
 

 
 
45
 
 
50
 
 
 
55
 
 
 
60
 
 
 
65
 
 
 

70
 
 
75
 
 
 
 
 
80
 

 
 
85
 
 
 
90
 
 
95
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
105
 
 
 
110
 
 
 
115
 
 
120
 
 
 
125
 
 
 
 
130
 
 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

The Pisan Cantos, 1948