Canto LXXXIII


 
5
 
 
10
 
 
15
 

 
 
 
 

20
 
 
25
 
 

30
 
 
 
 
35
 
 

 
40
 
 
 
45
 

 
 
 
50
 
 

 

55
 
 
 

60
 65
 
 

 
70
 

 
 

75
 
 

80
 
 
85
 
 
90
 

95
 
 


100
 


105
 

 
110
 
 
115
 

 
120
 

 
 
125
 
 
130 135
 
 

140
 

 
 
145
 
 
150
 

 


155
 

 
 
160
 
 
165
 
 


170
 
 

175
 
 

180
 
 

185
 
 
 
190
 

 
195
 
 
 
 

200
 

205
 


 
210
 
 
215
 
 
220
225
 
 
 
 
230
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

The Pisan Cantos, 1948