Homage to Sextus Propertius III


5
 

 

10
 
 

15
 

 
20
 
 

25
 
 

 
30
 

 

35
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921