Homage to Sextus Propertius II


5
 

10
 
 
 
15
 
 
20
 
 
25
 
 
30

 
35
 
 

40
 
 
45
 
 
50
 
 
55
 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921