Canto LXXXI


 
 
5
 
10
 
 
 
15
 
 
20 25
 
 
30
 
 
35
 
40
 
 
45
 
50
 
 
 
55
 
 
60
 
 
65
 
 
 
70
 
 
75
 
80
 
85
 
 
90
 
 
 
95
 

100
 
 
105
 
 
110
 
 

 
115
 


 
120
 
 
 
125
 
 
 
130
 
 
 
 
135
 
 
140
 

145
 
150
 

 
155 160
 
 
165
 
 
170
 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

The Pisan Cantos, 1948