Canto LXXIX

 
5
 
 
10
 
 
 
15
 
 
 
20
 
 
 
 
25
 
30
 
 
35
 
 
40
 
 
45
 
50
 
 
55
 
60
 
 
 
65
 
 
70
 
 
 
 
75
 
 
 
 
80
 
 
 
85
 
 
 
90
 
 
95
 
 
100
 
 
 
 
105
 
 
 
110
 
 
115
 
 
 
120
 
125
 
 
 
130
 
135
 
 
 
 
140
 
 
 
 
 
145
 

 
 
150
 
 
 
155
 
 
 
160
 
165
 

 
 
170
 
 
 
175
 
 
180
 
 
 
185
 
 
190
 
 
 
 
195
 
200
 
 
 
205
 
 

210
 
 
 

215
 
 
 
 

220
 
 
 
 

 
225
 
 

230
 
 
 
 
235
 
 
 

 
240
 
 
245
 
 

 
250
 

 
 
255
 
 
 

 
260
 
 

 
 
265
 
 

 
 

 
270
 
 
 
 
 
275
 
 
 
 
 
280
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

The Pisan Cantos, 1948