Canto LXXVIII


 
 
5
 
 
 
10
 
 
 

15
 
 
20
 
 
 
25
 
 
30
 
 
 
 
 
35
 
 
40
 
 
 
45
 
 
50
 
55
 
 
 
60
 
 
 
65
 
 
70
 
 
75
 
 
80
 
85
 
 
 
 
90
 
 
 
95
 
 
 
100
 
 
105
 
 
110
 
 
 
 
 
115
 
 
 
120
 

 
125
 
130
 
 
135
 
 
 
140
 
 
 
145
 
 
150
 
 
 
155
 
 
 
160
 
 
 
165
 
 
170
 


 
175
 
 
180
 
 
185 190
 
195
 
 
 
200
 
 
 
205
 
 
 
210
 
215
 
 
 
 
220
 
 
225
 
 
 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

The Pisan Cantos, 1948