Canto LXXVII5
 
 
10
 
 

 
15
 
 
20
 
 
 
 
 
25
 

 
 
30
 


 
 

35
 
 
 
 
40
 
 
 
 

45
 
 
 
50
 
 
 
 


 

55

 

 
 

60
 
 
65
 
 

 

 
70
 
 
 
 
 
75
 

 
 

80
 
 
85
 
 
 

90 
95
 

 

100
 

 
105
 

 
 

110
 
 
 

115
 

 
120
 
 
 
 
125
 
 
 
130
 
 
 
135
 
 
 
140
 

145
 

 

150
 

155
 

 

 
160
 165
 
 
 

 
170
 
 

 
 

 
175
 

 
180
 
 
185
 

 
 
190
 
 


195
 
 
 

200
 
 


 
205
 
 
 
210
 

215
 
 
 

220
 
 
 

225
 
 
 

230

 

235
 
 
 
240
 
 
245
 

 

250
 

 
 
255
 

 

 
260
 
 
 
265
 
 
270
 
 
 
275
 
 

280
 285
 
 

290
 

295
 
300
 

 
305
 

 
310
 

 

315
 


 
320
 

 
 

 


325
 
 

 

 

 

330
 

 

 

 335
 

 
 

 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

The Pisan Cantos, 1948