The Sixth Canto


5 10 15 20
 
25
 
30
 
35 40
 
45
 
50 55
 
60
 
65
 
 
 
 
70
 
 
 
 
75 80
 
 
85
 
 
 
 
 
90
 
 
 
 
 
95
 
 

 
100
 
105
 
110
 
 
115
 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poems 1918-21, 1921