Homage to Sextus Propertius I


5
 
 
 
10
 
 
15
 


20 25
 
 
30
 
35
 

 
40
 
45
 
 
50
 
55
 
 
60 65
 
 
70
 

75
 

 

Next »Ezra Pound

Poems 1918-1921, 1921