Envoi


5
10 15
20 25

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Hugh Selwyn Mauberly, 1920