The Fourth Canto


5 10
 
15
 
 
20
 
 
 

 
25 30
 
 
 
35
 
 
40 45
 
 

50
 
55
 

 
60
 
 

65
 
 
70
 
 
 
75
 
 

80
 
 
85
 
 
90
 
 
 
95
 
 
100
 
 
105
 
110
 
 
115
 
 
120
 
 
125
 
130

 

Next »Ezra Pound

Poems 1918-21, 1921