Homage to Sextus Propertius X


 
5
 
 
10
 

15
 
 
20
 
 
 
25
 

 
 
30
 
 

35
 
 

40
 
 
 
 

45

 

« PreviousEzra Pound

Poems 1918-1921, 1921