Homage to Sextus Propertius II


 
5
 
10
 
15
 
 

20
 
 
25
 
 

30
 
35
 
 
40
 
45
 
 
 
50
 
55
 
 

 

« Previous

Next »Ezra Pound

Poetry, 1919